Benin Traditional Chiefs
Bookmark and Share
Last Update (June 27, 2021)

 

UZAMA

 

Titile

Competent Traditional Council

Competent Local Govt. Council

Oliha
Edohen
Ezomo
Ero
Eholo-Nire
Oloton
Edaiken

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

EGHAEVBO N’ORE

 

Iyase
Esogban
Eson
Osuma
Iy’Oba (Iye-Oba)
Esama
Ologbose (Ologbosere)
Osula
Ima (Imaran)
Obobaifo
Obarisiagbon
Obaraye
Obasuyi-Noghaevho
Obaseki
Obayagbona
Aiwerioghene
Ewekaguosadoba
Obaruyiedo
Aihieoba
Osayuwanoba
Obakozuwa
Ekhoreguse
Obazughanmwen
Osagiobariase
Obaghayiomwan
Ohe
Obasogie
Ogiesoba

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

 

EGHAEVBO N ‘OGBE-IWEBO

 

Uwiangue
Eribo
Ovienrioba
Osague
Aiyobahan
Olaye
Obaruduagbon
Esasoyen
Obamarhiaye
Aiwerioba
Osasuoba
Osaguobadiaye

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benín
Benín
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

EGHAEVBO N ‘OGBE-IWEGUAE

 

Esere
Obazelu
Aighobahi
Aisagbonrioba
Obadagbonyi
Akenuwa
Obaradesagbon
Ovieizowoba
Aideyanba
Obaguehidase
Ekhorosioba
Osasinmwioba
Obabueki

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

EGHAEVBO N ‘OGBE-IBIWE

 

Ine
Osodin
Obazuaye
Obahiagbon
Obamwonyi
Obayuwana
Aiyobagiegbe
Obaradesuwa
Obarogiuwa
Uso
Izuwako
Obazuwa

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

           UZAMA N’IBIE

 

Ine N’Igun-Eronmwon
Ihama N ‘Igun-Eronmwon
Ogie-Egor
Elema
Ogiamien
Eholo N ‘Igbesanmwa
Eholo N’Igieduma

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

            IBIE N’EKHUA

 

Edogun
Oza
Eso
Ezomurogho
Edaza
Obaloza
Esogua
Ikegua
Arala
Ana
Edamaza
Obasogie
Ezoba
Derogho
Uso
Ine (Ineh)
Zelebi

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Orcklo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

URHOHAKPA

 

Ihaza
Obarisiuwa
Obazoriaye
Ehioba
Aghahan
Oghato
Aiyinmwioba
Obarisiagbon

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

EKHAEMWEN UKO-IWEBO

 

Eriyo
Obasoyen
Uso N’Iwebo
Osia
Osonlaye
Esenua (Esenuan)
Unionyen
Inene
Obakhavbaye
Obamagiagbonrhia
Obazuhunmwuwa
Obamedo
Obaruhumwagbon
Osarenvbagharu
Aiyobagbon
Edosomwan
Obarogiagbon
Arasokun
Obasoye
Obadolagbonyi
Obasogie
Ebalogban
Aiguobatenkpen
Enoha
Aiyobazogie
Osamagiedode

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

EKHAEMWEN UKO-IWEGUA

 

Ehanire
Eraloyen
Ohensa Nohuanren
Ogua
Ezama
Ohonba
Obayangbon
Asuen
Oghato (Oghoator)
Ikuobasoyenmwen
Obahanye
Uwaya
Obairogboi
Otomwen
Esa-a
Ehana
Ewaen
Aro
Uwuoyo
Eraluwen
Efobasota
Obadolagbonyi
Oseazogieba
Osayobase
Obazogbon
Obarisiuwa
Osayuwanoba
Obasoyen
Osawobaguan
Obasohan

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

EKHAEMWEN UKO-IBIWE

 

Imasogie
Arase
Eholor
Osiogua
Ebagua
Ehondor
Osasemwonyenmwen
Obaraye
Idukpaye
Obamedo
Agbonbayemwen
Obasohan
Ajwansoba (Awansoba)
Agbonmoba
Osayobase (Osayiobase)
Osagiobagbon
Agbonbarhienrhien
Okao-Iriemila

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oreclo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

Sub-Groups Affiliated to lwebo

 

 

OGBELAKA

 

Uwaneze
Uwanma
Iraluse
Ohuoba
Osian
Aghona
Okai-Ivbiawo
Oyairuoba
Ihalodin
Arazelu
Obamwonyi
Agbonmoba
Obayangbon
Elaba
Efeisoghoba

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oreclo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

IGUN-ERON MWON

 

Ine N ‘Igun-Eronmwon
Ehanire
Obadolaye
Ihama N’Igun
Akenuwa
Ebagua
Olague
Obasoyen
Obawgun
Obasogie
Osasemwonyenmwen
Odeobaiwu

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

IGUN-EMATON

 

Ine N’Igun-nekhua
Eholo N’Igun-nekhua
Obazuaye Eyaenugie
Ine N’Eyaenugie
Obasogie Nugboha
Eholo N ‘Eyaenugie
Okao Igun N’Eyaenugie
Eholo N’Iwegie

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

OGBESASA

 

Elukoton
Elukohi
Esagbua
Okanroghae
Ekoghae

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

              IGBESAMWAN

 

Eholo
Ine
Obasoyen
Obazoro
Obasohan
Edogusoba(Edo-gua-Oba)

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

                  AVBIOGBE

 

Oka-Iyoboghae
Okao-Ewagha
Okao-Edoghirhia

 

Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo

 

      Miscellaneous Guilds

 

 

                    OWINA

 

Okao-Owina-Nido
Obazona-Owina-Nido Esamegho-Owina-Nido

 

Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo

 

           ODIONMWAN

 

Okao-Odionmwan

 

Benin

 

Oredo

 

                  IKPEMA

 

Orukhuru
Omuemu

 

Benin
Benin

 

Oredo
Oredo

 

IVBIOSA

 

Osa
Owen-lbuedeku
Orakue
Oka

 

Benin
Benin
Benin
Benin

 

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

IVBIOSUAN

 

Osuan
Ehanuwen
Osian
Utoko
Erigho
Oroghurhue
Uwengheto
Uwenorobo
Okao-Omuokpan
Oliha

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

EMADASE

 

Obobaifo

 

Benin

 

Oredo

 

ISEKPOKIN

 

Oko-Isekpokin
Eholo-N ‘Isekpokin
Ine-N’Isekpokin

 

Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo

 

IDUNMWUN-ARAGUA

 

Aragua

 

Benin

 

Oredo

 

Sub-Groups Affiliated to Iweguae

 

 

        ISIENMWENRO

 

Ekeghughu
Ekegbian
Amaghizemwen
Obadolaye
Ogiemwensi
Obaraye
Ine
Eholo
Obasogie

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

 

 

 

 

 

                  EBEN

 

Oka-Eben Akenzua I
Oka-Eben Eresoyen
Oka-Eben Akengbuda
Oka-Eben Ohanosa
Oka-Eben Osemwende
Dka-Eben Adolo
Oka-Eben Ovonramwen
Oka-Eben Eweka II

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

             EBO/EWASE

 

Eguezigbon
Ehanika
Ogiemwese
Ebamawo
Edaigbon
Obadigie
Obariase
Obadaru
Obakpe
Usiobaifo
Ehendiwo
Obakpenre
Utomwen
Obazuhunmwunwa
Ozua
Uwaraye
Asohen
Aruohian
Obamwonyi
Eguabareye
Obahonware
Aighobahi
Ailefoba
Obamedo
Ogiesoba
Obayanto
Obobaifo
Osagiobato
Aifesobate
(Obazagbon
Obazogbonre
Efobasota
Eglobamien

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

    IHOGBE N’IDUNMWUN

 

Ihama
Letema
Idusinmwioba
Obariyekagbon
Uheluyi N ‘Idunmwihógbe
Obazuhunmwuwa
Ubemure

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

           IHOGBE N’ORE

 

Isekhurhe
Esegbure
Uheluyi N’Ihogbenore
Legema
Uheloro
Uhe-Obioba
Idusinmwioba N ‘Ihogbenore
lhenokpan
Aiwansoba

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

                    EFA

 

Ogiefa N’Ozebea
Ogiefa N’Omuekpo
Ezele
Orobato
Aighobahi

 

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin

 

Oredo
Oredo
Oredo
Oredo
Oredo

 

            EVBIEMWEN

 

Okao-Evbiemwen

 

Benin

 

Oredo

Comment Box is loading comments...

 
Benin kingdom copy right